Infiintarea unei Asociatii Familiale

1) Legislatie Conform Legii 300/2004, Asociatiile familiale pot fi autorizate sa desfasoare activitatile economice in toate domeniile, meseriile si ocupatiile, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale. O asociatie familiala se poate infiinta la initiativa unei persoane fizice si se constituie din membrii de familie ai acesteia. Sunt considerati membrii unei familii: sotul, sotia, copii care au implinit 16 ani la data autorizarii asociatiei familiare, precum si rudele acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv. Asociatia familiala este reprezentata in raportul cu tertii de persoane din initiativa careia s-a infiintat sau de o persoana imputernicita de aceasta (in baza unei procuri autentificate).

2) Conditii pentru a se putea infiinta o Asociatie familiala Pot desfasura activitati economice in cadrul asociatiilor familiale persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: – au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care au initiativa constituirii asociatiei familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor asociatiei familiale; – starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia; – au calificarea – pregatire profesionala sau, dupa caz experienta profesionala, necesara pentru a desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia; – nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal; – indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor si cerintele reglementarilor specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata, precum si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata.

3) Autorizatia In vederea emiterii autorizatiei pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent sau in cadrul unei asociatii familiale, trebuie sa se asigure la primaria competenta o documentatie care va cuprinde: – cerere-tip care trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei; – rezervarea denumirii la Oficiul Registrului Comertului; – certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, in original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal in Romania au obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere autentificata, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala; – copii de pe actele de identitate; – in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire – actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta; – certificatul medical pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara; – declaratia-tip pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata; – copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea. Autorizatia pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale, denumita in continuare autorizatie, se elibereaza, la cerere: a) in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala solicitantii isi au domiciliul sau resedinta; b) in cazul desfasurarii activitatii in contextul prestarii de servicii, de catre primarii comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala solicitantii vor presta activitatile respective. Primaria are obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii de autorizare sau, dupa caz, de completare a autorizatiei, sa elibereze autorizatia si copia certificata a acesteia. Autorizatia va cuprinde in mod obligatoriu: a) datele de identificare a emitentului autorizatiei; b) datele de identificare a persoanei din initiativa careia se infiinteaza asociatia familiala si a membrilor acesteia; c) activitatea principala si, dupa caz, activitatile secundare pentru care se elibereaza autorizatia, codificate conform Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.656/1997, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr.601/2002, clasa de 4 cifre; d) locul de desfasurare a activitatii principale si, dupa caz, a activitatilor secundare; e) data eliberarii autorizatiei si numarul de inregistrare al acesteia. O asociatie familiala are dreptul de a detine o singura autorizatie. Pentru desfasurarea altei activitati care nu este prevazuta in autorizatie, este necesara completarea autorizatiei. Activitatile de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca pot fi realizate, in conditiile stabilite de dispozitiile legale in vigoare, fara a fi necesar ca aceste activitati sa fie prevazute in autorizatie.

4) Dovada calificarii profesionale Calificarea dobandita in Romania poate fi dovedita cu urmatoarele documente, dupa caz: – diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de invatamant preuniversitar sau universitar; – certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata in conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia; – certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare; – cartea de mestesugar, obtinuta in conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia; – carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minim 2 ani in activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea; – declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale; – alte dovezi care sa ateste experienta profesionala. Persoanele fizice care apartin Asociatiilor familiare care au dobandit calificarea in strainatate trebuie sa depuna pentru obtinerea autorizatiei, dupa caz: – atestatul de recunoastere si/sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevazute la alin.1 lit.a); – atestatul de recunoastere a calificarii dobandite in strainatate, in afara sistemului de invatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, in afara sistemului de invatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ale statelor apartinand Spatiului Economic European.

5) Anularea autorizatiei Anularea autorizatiei se realizeaza in baza cererii de renuntare sau cand una dintre conditiile de autorizare a infiintarii unei Asociatii familiale nu mai este indeplinita. Cererea de renuntare la autorizatie se adreseaza in scris autoritatii administratiei publice locale emitente de catre reprezentantul asociatiei familiale si se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Emitentul va transmite lunar la oficiul registrului comertului cazurile de anulare a autorizatiei, prevazute in prezenta lege, impreuna cu originalul certificatelor de inregistrare si va comunica aceste cazuri si organelor fiscale competente aflate pe raza teritoriala a autoritatii publice emitente. Anularea autorizatiei atrage radierea din oficiu din Registrul comertului a asociatiei familiale.

6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac conform prevederilor legale. Asociatia familiala care desfasoara activitati economice, careia i-a fost anulata autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de anulare, ramasa definitiva. Daca insa i-a fost anulata a doua oara autorizatia ca urmare a aplicarii unei sanctiuni poate solicita o noua autorizare numai dupa expirarea a 3 ani de la comunicarea ultimei masuri de anulare, ramasa definitiva. Exercitarea activitatilor economice fara autorizatie emisa de conditiile prezentei legi constituie infractiune si se pedepseste potrivit legii penale

Anunțuri

Despre Utile in afaceri

Acest blog se doreste un instrument util pentru cei care doresc sa incepa o afacere.Sunt texte de interes preluate de pe site-uri de specialitate.Imi place sa ma documentez si am considerat util sa impart impreuna cu ceilalti ceea ce mi se pare interesant.
Acest articol a fost publicat în Start-up. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s